ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «CARLSBERG» (далі за текстом – «Правила»)


1. Загальні умови:
1.1. Замовником Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ДЖІ КОМ» (надалі «Замовник»)
1.2. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО НОВИН» (надалі – «Організатор»/«Виконавець»)
1.3. Метою проведення Акції «CARLSBERG» (надалі – «Акція») – є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг «CARLSBERG» (далі - «Продукція»), серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.
1.4. В рамках Акції серед Учасників Акції, яким на момент старту Акції виповнилося 18 років, проводиться розіграш Подарунку.
1.5. Акція проводиться в мережі інтернет за адресою https://www.unian.ua/static/carlsberg-poll (надалі – «Сайт») з 7 березня 2019 року по 29 березня 2019 року (23.59.59 год.) та діє на всій території України, за винятком АР Крим та територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

2. Вимоги до Учасників Акції: 2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років, зареєстровані в соціальній мережі «Facebook» (www.facebook.com). Замовник не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.
2.2. Учасниками Акції не можуть бути:
- працівники Замовника, Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
- іноземці та особи без громадянства.

3. Подарунковий фонд Акції.
3.1. Подарунком акції є книга Стівена Гокінґа та Леонарда Млодінова «Высший замысел» та брендована еко-сумка ( надалі – «Подарунок»)
3.2. Кількість подарунків 9
3.3. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.
3.4. Один Учасник Акції може виграти лише один Подарунок.
3.5. Замовник залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.

4. Для отримання Подарунку Переможцю Акції необхідно:
4.1. Надати електронною поштою скан-копії наступних документів:
- копію власного паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, а також сторінку з відміткою про реєстрацією або останнє місце реєстрації);
- копію власного реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
4.2. Надати контактний номер телефону та адресу фактичного проживання та будь-яку додаткову інформацію на вимогу Організатора, Виконавця або Замовника.
4.3. Надати Копії передбачених цими Правилами документів та інформація повинні бути надані таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання.
4.4. У випадку, якщо Переможець Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи (інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності чи мають явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець акції не досяг 18 років або попадає в коло осіб, визначених п. 2.2 цих Правил, такому Переможцю Акції може бути відмовлено в отриманні відповідного Подарунку. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Подарунку. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається, а такий Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

5. Умови участі в Акції:
5.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 2.1 цих Правил та виконали умови, зазначені в п.4 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції і заповнення анкети Акції прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п.2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно:
1) Зареєструватись на Сайті
2) Вірно дати відповіді на питання тесту
5.3. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

6. Визначення Переможця Акції
6.1. Серед всіх Учасників, які візьмуть участь в Акції і виконають умови Правил, буде розподілено Подарунки випадковим чином за допомогою програми, яка працює в автоматичному режимі, а саме: за допомогою засобів веб-сервера - сторінки в мережі Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org (далі - «сервіс RANDOM.ORG»). Переможцем є Учасник, який відповідає умовам Правил, виконає умови Правил і будє зазначений під номером 1-9 у списку, сформованому за допомогою сервісу RANDOM.ORG (далі - «Переможець»).
6.2. Визначення Переможців Акції
6.2.1. Переможці визначаються після закінчення Акції 29 березня 2019 року
6.2.2. Список переможців Акції фіксується Замовником та Організатором і відображається на Сайті
6.2.3. Результати Акції, зафіксовані Організатором, є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають.
6.4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

7. Порядок, умови і терміни отримання Подарунку
7.1. Подарунок буде вручено Переможцю наступним чином:
7.1.1. за умови належного виконання Переможцем Акції умов цих Правил, пересилання Подарунку Переможцю Акції, який мешкає не в Києві, проводиться силами та за рахунок Замовника Акції упродовж 45 (сорока п’яти) робочих днів після оголошення результатів зі списком Переможців. Якщо Переможець мешкає в Києві, Подарунок буде передано Переможцю Акції упродовж 45 (сорока п’яти) робочих днів після оголошення результатів, за умови належного виконання умов цих Правил.
7.2. Якщо Переможець Акції, з певних причин, незалежних від Замовника / Організатора /Виконавця, не має можливості одержати Подарунок упродовж передбаченого п. 7.1 цих Правил строку, то він (Переможець Акції) не має права на отримання будь-якої компенсації, а Подарунок повертається Замовнику Акції. Замовник має право розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.

8. Загальні умови Акції
8.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті
8.2. Подарунки Переможцю Акції в грошовому еквіваленті не видаються.
8.3. Замовник/Виконавець/Організатор не несе відповідальності за:
- не ознайомлення зі списком Переможця Акції на веб-сайті Сайті
- неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Подарунку з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Замовника / Виконавця / Організатора причин;
- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах.
8.4. Беручи участь у Акції, Учасник / Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:
- Замовник та Виконавець мають право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.
- інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім'я, по-батькові Переможця Акції будуть опубліковані на Сайті окремим записом.
- Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Замовником / Виконавцем / Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Замовника чи Виконавця / Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем/Замовником/Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником /Виконавцем/ Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Замовника, які проводитимуться в майбутньому).
8.5. Замовник / Виконавець / Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
8.6. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами.

9. Обмеження:
9.1. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості й кількості Подарунків, зазначених у цих Правилах.
9.2. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
9.3. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Подарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Замовника / Виконавця, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Замовника / Виконавця Акції жодної компенсації.
9.4. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції наданих Подарунків після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.
9.5. Замовник/ Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника / Виконавця / Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
9.6. Право на отримання Подарунків мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.
9.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).
9.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.
9.9. У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Подарунку.
9.10. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Замовником Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на сайті.
9.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції та оскарженню не підлягає.